Polityka prywatności

 

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu?

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony www.arsdental.pl są przetwarzane przez ARS DENTAL Sp. z.o.o. w Warszawie z siedzibą przy ul. Bychowskiej 51, Tel.: +48 (22) 617-81-05, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110153, NIP: 527-00-21-121, REGON 010408727, o kapitale zakładowym w wysokości 50,000 zł (dalej: „Spółka")., która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe, które nam powierzasz: imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dane dotyczące formy płatności (numer rachunku bankowego, typ karty kredytowej, datę jej ważności, numer CVV) przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.arsdental.pl;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym sklep.arsdental.pl.

ARS DENTAL Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Klientów.

 

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto", odnośnik „Twoje informacje osobiste").

 

Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@arsdental.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym sklep.arsdental.pl. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 

Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Moje konto", odnośnik „Twoje informacje osobiste") lub kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanym w Sklepie Internetowym sklep.arsdental.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

 

II. Zasady bezpieczeństwa

 

ARS DENTAL Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników ARS DENTAL Sp. z o.o., zajmująca się administracją bazy.

Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze sklepu internetowego sklep.arsdental.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • wylogowaniu się ze strony sklep.arsdental.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony sklep.arsdental.pl. Wylogowanie ze strony sklep.arsdental.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj", który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu Internetowego sklep.arsdental.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu Internetowego sklep.arsdental.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

III. Informacje techniczne

 

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

 

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

IV. Postanowienia końcowe

 

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej: www.sklep.arsdental.pl/polityka_prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które udostępniają Państwo podczas odwiedzania strony internetowej. Warunki niniejszej polityki prywatności nie dotyczą informacji osobistych przekazywanych przez jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej (np. telefonicznie lub drogą pocztową). Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które są poza kontrolą ARS DENTAL Sp. z o.o.. Na innych stronach, do których prowadzą linki, mogą obowiązywać inne zasady polityki prywatności, które mogą się różnić od polityki ARS DENTAL Sp. z o.o..

 

Pytania jak i zastrzeżenia dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania bądź nie przestrzegania, należy kierować na adres e-mail: sklep@arsdental.pl lub pisemnie na adres: ARS DENTAL Sp. z o.o., ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa.

Zoom! WhiteSpeed
Nite White ACP
Nite White & Day White
Zoom! Whitening Pen
Relief ACP
MEGASONEX - ultradźwiękowa szczoteczka do zębów

Jesteśmy przedstawicielem w Polsce amerykańskiej firmy Discus Dental. Zaopatrujemy gabinety stomatologiczne na terenie całej Polski w najwyższej jakości sprzęt i materiały stomatologiczne, takie jak laser diodowy czy laser stomatologiczny. Specjalizujemy się również w sprzedaży takich produktów jak lampa do wybielania zębów oraz preparaty do wybielania zębów. Oferujemy też profesjonalne kursy stomatologiczne i szkolenia stomatologiczne.

namely it rite to simply learn from textbooks not apt disburse a visit internet for highest recent updates, isabel marant sneakers for I wish for apt learn pile up regarding always recipes of cooking. Chanel Espadrilles Hello to always I am too really eager of learning Personal family pages programming, Chanel Espadrilles I am really acute of seeing humorous movies by youtube, babyliss pro perfect curl are you really visiting this network site daily if so afterward you ambition definitely acquire fine knowledge. babyliss perfect curl Thanks amid favor of sharing such a pleasant thinking, Hollister outlet it consists of actually thus humorous not only video clips yet too additional material. babyliss secret curl although.NET provides the ability of shuffle and drop elements, supra shoes Wow, woolrich outlet sales-priced isabel marant sneakersOn every weekend,